Sergey Nikitin TEKAMA Phone: +7 (495) 223-01-06
Sergey Avdoshin SU-HSE Phone: +7 (495) 771-32-38
Tatiyana Taganskaya INTSPEI Phone: +38 (044) 288-54-20

E-mail: